Auteursinstructies & Review

A. AUTEURSINSTRUCTIES

1. Bijdragen

Er zijn twee soorten bijdragen:

  • grondige artikels van 10 bladzijden en meer. Voor deze artikels wordt een abstract gemaakt van 20 regels.
  • korte artikels van 3 tot 5 bladzijden. Deze artikels behandelen op summiere wijze een actualiteitsgebonden onderwerp.

Elk nummer omvat 48 bladzijden. Per bladzijde zijn er ongeveer 3.300 karakters.

Voor de omvang van de bijdragen wordt uitgegaan van 550 à 600 woorden per bladzijde.

2. Citeerwijzen en afkortingen

Cf. Juridische verwijzingen en afkortingen, 2015.

3. Spelling

Er wordt gebruikgemaakt van de nieuwe officiële spelling.

4. Voetnoten

De voetnoten worden doorlopend genummerd.

5. Timing

Teksten dienen ingeleverd te worden bij de redactiesecretaris.

6. Drukproeven

Alle proeven worden grondig nagezien door de uitgever.

Auteurs ontvangen alleen op uitdrukkelijk verzoek afzonderlijk een drukproef van hun bijdrage. De maximale termijn voor terugzending van de drukproef bedraagt, in voorkomend geval, vier werkdagen.

 

B. WERKWIJZE PEER REVIEW

1. De beslissing over de publicatie van een rechtsleerbijdrage of annotatie in het Tijdschrift voor Notarissen wordt, op collegiale wijze, genomen door de redactie en steunt op de beoordeling van twee correctoren.

2. De bijdrage wordt door de auteur rechtstreeks aan de redactiesecretaris bezorgd die de tekst doorstuurt naar de door de redactie aangeduide correctoren. De correctoren maken een kort verslag op dat wordt besloten met een advies over de opname van de bijdrage. Dit advies kan gunstig, voorwaardelijk gunstig of ongunstig zijn. Alle bijdragen worden onderworpen aan de peer review, ook de korte actualiteitsgebonden bijdragen.

3. Een gunstig advies houdt in dat de ingestuurde bijdrage zonder essentiële aanpassingen in het Tijdschrift voor Notarissen kan worden gepubliceerd.

4. Wanneer wordt besloten tot een voorwaardelijk gunstig advies, geeft de corrector aan op welke punten de bijdrage dient te worden aangepast of aangevuld om voor opname in aanmerking te komen.

5. Een ongunstig advies betekent dat de bijdrage niet vatbaar is voor publicatie in het Tijdschrift voor Notarissen en dat wijzigingen aan de tekst evenmin daarvoor zullen volstaan.

 

C. BEOORDELINGSMAATSTAVEN

Bij de opmaak van het kort verslag houden de correctoren rekening met de hierna omschreven beoordelingsmaatstaven.

1. De rechtsleerbijdragen behandelen bij voorkeur nieuwe regelingen of tendensen, betwiste aangelegenheden of onderwerpen die deel uitmaken van de dagelijkse praktijk en die in de literatuur nog maar weinig behandeld werden. De bijdragen moeten vanuit een voldoende juridische invalshoek worden behandeld. De correctoren dienen na te gaan of de auteur dezelfde of een gelijkaardige bijdrage niet reeds elders heeft gepubliceerd.

2. Noten onder rechterlijke uitspraken moeten betrekking hebben op belangwekkende vonnissen of arresten en dienen aan te geven waarin het belang van de onderzochte uitspraak bestaat (een eerste princiepsarrest, een ommekeer in de jurisprudentie, een beslechting van een controverse in de lagere rechtspraak).

3. De correctoren kijken na of de auteursinstructies zijn nageleefd.